Basic anatomy of C.elegans

Top) hermaphrodite

Bottom) male